Cityhubs: zijn ze kansrijk?

Met de komst van Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) en het opnemen van logistiek als sleutelfactor in de aanpak voor Beter Benutten Vervolg, is de aandacht in het stedelijk goederenvervoer het laatste jaar verschoven van stadsdistributie (in enge betekenis) naar stadslogistiek (in brede betekenis).

Integrale aanpak

Er is niet langer sprake van een focus uitsluitend op de bevoorrading van detailhandel en horeca, maar het gehele goederenpakket dat een stad genereert is onderwerp van de nieuwe aanpak bij stedelijke distributie.

Wanneer de ontwikkelingen in de logistieke praktijk in stedelijk goederenvervoer over de afgelopen jaren tegen het licht gehouden worden, valt op dat met name de specialisatiegraad steeds meer bepalend wordt voor het kunnen realiseren van een efficiënte, schone en kostendekkende logistieke operaties in de binnenstad. Dit leidt tot een nieuwe focus in het beleid rond stadslogistiek, dat gebaseerd is op twee pijlers: het verhogen van de efficiency in de werkwijze van binnenstad specialisten en het verminderen van inefficiënt stadsvervoer van deelzendingen

Haalbaarheid

De Guise BV en Buck Consultants International (BCI) hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en inrichting van logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) ook wel urban consolidation centers of cityhubs genoemd. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een parallelle rapportage van BCI over de netwerkanalyse en van De Guise BV over de marktanalyse.

Rol overheid

De onderzoekers concluderen dat zonder interventie van de overheid er niet voldoende potentie is voor de exploitatie van logistieke ontkoppelpunten en dit sluit aan bij resultaten uit internationaal onderzoek. Er is voldoende potentieel voor ca 10 agglomeraties, hetgeen zou kunnen verdubbelen als de markt voor LZV’s groeit waardoor ze ook op kortere afstand rendabel ingezet kunnen worden. Het volume dat spontaan uit de markt komt is echter te laag omdat er onvoldoende eigen belang is bij de logistieke ketenpartners in een markt met vele spelers en een uitstekende logistieke performance.

Om de maatschappelijke doelen van een schone, veilige stad te realiseren, is het nodig dat de gemeenten met maatregelen deze doelen tot het eigen belang maakt van de logistieke ketenpartners. De introductie van een neutraal logistiek ontkoppelpunt in de keten is dan een uitstekende stimulans om zero-emissie in de stad voor goederenvervoer te bereiken en ook het landelijk wegennet beter te benutten.

Toekomst

De sleutel is verder in handen van verladers met grote volumes voor fijnmazige distributie die het vervoer vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen anders kunnen aanbesteden en daardoor ook in eigen processen voordelen kunnen realiseren. Het is van groot belang de individuele business cases van marktpartijen te betrekken bij het ontwerpen van duurzame stadslogistiek. Cityhubs als losse maatregelen zijn niet kansrijk. Er is meer nodig.

Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek, stelt: ‘Allereerst moeten er concepten worden ontwikkeld waarmee de klant zich beter geholpen voelt. De markt is daar volop mee bezig en er wordt hier en daar met nieuwe concepten geëxperimenteerd. Daarnaast moet de techniek, van zowel voertuigen als verkeersmanagement, ontwikkeld worden. Ook daar zijn hoopvolle ontwikkelingen te zien. En tot slot moeten deze concepten en technieken ook toegepast kunnen worden. Daar is ruimte voor nodig en, het allerbelangrijkst, daar is consistent beleid voor nodig. En daar gaat het nu veelal mis. Marktpartijen doen investeringen in dit soort innovatie voor een periode van minstens tien jaar. Beleid verandert met de wisseling van de wacht en dan nog kan een wethouder onder druk van gemeenteraadsleden of bewonersprotest ambities afzwakken. Of ambitieus beleid wordt bij concretisering de nek omgedraaid’.

Lees de marktanalyse hier.

1 thought on “Cityhubs: zijn ze kansrijk?”

Johny berkvens 6 jaar ago

Ambitieus plan,

Dit gaat zeker de toekomst worden.
Zoals gezegd moet de overheid consistent beleid uitvoeren.
Ook zal het geld kosten

Maar dit kan ook gefaseerd ingevoerd worden.
Veel steden kunnen een bestaand parkeerplaats ter beschikking stellen.
Zoals bijvoorbeeld Parkeerplaatsen van voetbalstadia.
Deze zijn vaak in het weekend bezet en door de week onbenut
Hier zouden diverse toeleveranciers goederen zonder kosten kunnen lossen cq afzetten afkoppelen enz..
Indien hier kosten mee gemoeid zijn, zou dit een taak kunnen zijn voor de stad.
Zij willen immers een schone stad, zonder al te veel kosten.
Dit kan door de klant zelf opgehaald worden. Of de transporteur kan zijn lading zelf overladen op een kleine milieu vriendelijker auto en zo de stad inbrengen.
Dit kan dmv afzetcontainers, aanhangers afkoppelen enz., veel goederen behoeven geen extra overslag en geen toegevoegde kosten te maken.

Johny berkvens
Transport Planner

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *