Minister Van Nieuwenhuizen: minder goederenvervoer via de weg

Met €40 miljoen euro voor goederenvervoer stimuleert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een modal shift. De minister wil dat het transport van goederen de komende jaren minder via de weg gaat, maar vaker over water, via spoor en door buisleidingen. Dit staat in de Goederenvervoeragenda die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Goederenvervoeragenda

De Goederenvervoeragenda bevat afspraken die de minister samen met de Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie heeft gemaakt over efficiënter en schoner goederenvervoer. Naast de verplaatsing van weg naar water en spoor, wordt ook gewerkt aan digitalisering waarmee het transport straks slimmer en efficiënter van A naar B gaat.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘De toekomstige groei van het goederenvervoer gaat hand-in-hand met een betere bereikbaarheid van Nederland. Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen. Een gemiddeld binnenvaartschip kan wel 150 vrachtwagens van de weg halen. Ook gaat de sector vol inzetten op het digitaliseren van de vervoersbewegingen, kunnen ritten slimmer worden ingepland op tijden dat het minder druk is op de weg.’

Efficiënter en digitaal

Goederentransporten moeten tijdig en voorspelbaar zijn, zelfs bij verstoringen. Dit kan alleen als optimaal gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoerswijzen zoals de binnenvaart, het spoor en buisleidingen. Om deze modal shift te stimuleren wordt gebruik gemaakt van goederencorridors. Binnen deze corridors kunnen verschillende transportstromen op een efficiënte manier aan elkaar worden gekoppeld, vrachten worden gecombineerd en capaciteit beter worden benut.

De Goederenvervoeragenda zet ook in op verdere digitalisering van het transport. Zo vindt er binnen goederencorridors uitwisseling van data plaats tussen verkeersmanagementsystemen en voertuigen om de beschikbare transportmiddelen optimaal te benutten. Als chauffeurs bijvoorbeeld beschikken over informatie over bijvoorbeeld milieuzones en venstertijden kunnen ze gerichter hun ritten plannen.

Schoner

Minister Van Nieuwenhuizen mikt met de Goederenvervoeragenda ook op schoner vrachtverkeer. Het optimaal gebruik maken van de beschikbare vervoerswijzen en het delen van digitale informatie voorkomt bijvoorbeeld dat vrachtwagens geheel of gedeeltelijk leeg rijden of schepen leeg terug naar de haven varen. Ook het instellen van zero emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s en het duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen, een afspraak in het kader van de Green Deal binnenvaart, geven vorm aan schoner vrachtverkeer.

Stadslogistiek

Door middel van initiatieven als de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en het programma Beter Benutten hebben overheid en bedrijfsleven de afgelopen jaren met pilots gewerkt aan een lagere belasting van het stedelijke wegennet door vermindering van het aantal vervoersbewegingen, efficiënter gebruik van ladingcapaciteit en verduurzaming van voertuigen.

In het huidige regeerakkoord is het bevorderen van duurzaamheid en leefbaarheid een belangrijke beleidsdoelstelling. Het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord richten zich op het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen. Stadslogistiek is een belangrijke factor in de uitstoot van schadelijke stoffen door het relatief inefficiënte gebruik van zware vervoermiddelen en ladingcapaciteit.

De opgave in het Klimaatakkoord is om door een efficiëntere en duurzamere inrichting van de stadslogistiek in dertig tot veertig grotere gemeenten een besparing van 1 Mton CO2-uitstoot per jaar te realiseren. Daarnaast zal meer duurzame en efficiënte stadslogistiek een sterke verbetering van het leefklimaat en verbetering van de luchtkwaliteit in de stad met zich mee brengen.

Bij de uitwerking van duurzame en efficiënte stadslogistiek is een uitgebalanceerde samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en ondernemers noodzakelijk. De ervaring leert dat de vele experimenten met duurzame stadslogistiek die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd nuttige kennis over effectieve stadslogistiek hebben opgeleverd, maar nog te weinig hebben geleid tot geslaagde stadslogistieke systemen die in aanmerking komen voor opschaling naar andere steden. Daarom heeft het ministerie de ambitie om de gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van duurzame en robuuste concepten van stadslogistiek. Eén van de beoogde activiteiten is om op basis van een analyse van kritische succesfactoren een beperkt aantal blauwdrukken te ontwikkelen die, met aandacht voor de specifieke kenmerken van een stad, een gestandaardiseerde aanpak voor de realisatie van stadslogistiek bieden.

Het doel van het ministerie is om te komen tot een geharmoniseerde, transparante en breed toepasbare aanpak van stadslogistiek met ondersteunende regelgeving en handhaving. Deze doelstelling komt tegemoet aan de wens vanuit het bedrijfsleven om de versnippering en tegenstrijdigheden in de lokale aanpakken van stadslogistiek tegen te gaan. Een belangrijk element in de aanpak is de instelling van zero emissiezones voor bestel-en vrachtauto’s. Ook innovatieve logistieke concepten zoals autonoom varen en rijden en de inzet van drones bij de pakketbezorging kunnen een rol spelen.

Naast de activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord richt ook het programma Talking Logistics op het thema stadslogistiek. Een van de zes deelonderwerpen in dit programma is ‘city logistics’. Doel van is het bijdragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de stedelijke centra door het ontwikkelen van hub-concepten voor logistieke bevoorrading van de centra en door het efficiënter en duurzamer maken van bouwlogistiek in de stad.

Bron: Ministerie van IenW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *