Grote postverzenders komen met alternatief voor postmarkt

De VGP, belangenvereniging van de grootste zakelijke postverzenders, presenteert een voorstel om een einde te maken aan de forse stijgingen van de postzegelprijs. Met een generieke heffing op alle post, inclusief de zakelijke die het merendeel van het postvolume vormt, kan de universele postdienst (UPD) voor iedereen betaalbaar blijven. Een consolidatie van de postmarkt door het samenvoegen van de twee grootste netwerken is dan ook niet meer nodig.

UPD

De UPD is de in de wet vastgelegde basisvoorziening die beoogt het versturen en ontvangen van post voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf te waarborgen tegen billijke tarieven. In de afgelopen tien jaar is de prijs die consumenten betalen voor een postzegel verdubbeld en het einde van deze trend lijkt niet in zicht. Daarmee komt de betaalbaarheid van deze UPD steeds verder onder druk. Dit raakt ook de belangen waar de VGP voor staat.

Generieke heffing

De VGP stelt daarom voor om een generieke heffing te introduceren voor de hele postmarkt, inclusief de zakelijke markt die daar ruim 90% van uitmaakt. Aangezien de totale postmarkt acht keer groter is dan de UPD, volstaat dan een bescheiden jaarlijkse opslag en behoren exorbitante postzegelprijs-verhogingen tot het verleden. De hoogte van de generieke heffing kan worden vastgesteld door de ACM, die nu al de tariefruimte voor de jaarlijkse postzegelprijsstijging bepaalt. De UPD zou tegelijkertijd moeten worden geherdefinieerd en er zou geen exclusief uitvoeringsrecht aan één partij moeten worden toegekend, zodat prijsstijgingen worden beteugeld en de hoogte van de generieke heffing kan worden beperkt. Tevens zou het 24-uurs/5-daags bezorgmodel voldoende beschikbaar moeten blijven.

Het bestuur van de VGP heeft dit voorstel voorgelegd aan haar leden, die ondanks de toenemende digitalisering nog altijd vele honderden miljoenen brieven per jaar versturen. Zij hebben zich in grote meerderheid achter dit voorstel geschaard. Diverse andere participanten aan de vorig jaar door staatssecretaris Mona Keijzer georganiseerde Postdialoog zijn geraadpleegd en scharen zich eveneens achter dit voorstel.

Aanvullende maatregelen

De voorgestelde heffing laat zich goed combineren met aanvullende maatregelen. In de Postdialoog zijn verschillende creatieve voorstellen gedaan, die stuk voor stuk werden afgewezen omdat zij in hun eentje de UPD-financiering niet oplosten. Een voorbeeld hiervan is de postbezorging in dunbevolkte gebieden te combineren, waarmee een jaarlijkse besparing van meer dan tien miljoen euro kan worden gerealiseerd. Gezamenlijk kunnen dergelijke maatregelen wel degelijk bijdragen aan het betaalbaar houden van de UPD.

Monopolievorming onwenselijk

Het voorstel van de VGP vormt een alternatief voor het voornemen tot consolidatie van de twee grootste landelijke netwerken PostNL en Sandd. De voorzitter van de VGP, Wim Ledder, vreest dat dit zal leiden tot monopolietarieven. “Dat is slecht nieuws voor de grote zakelijke verzenders, maar ook voor de consument, aan wie die kosten worden doorberekend. Het monopolie dat ontstaat is tevens slecht voor de kwaliteit, de servicegerichtheid en de innovatiekracht van de postbezorging in Nederland”.

Pakket- en bezorgmarkt

Ledder vreest dat met het integreren van beide netwerken de werkgelegenheid van duizenden postbezorgers op de tocht komt te staan. “En dat juist op het moment dat dankzij kordaat ingrijpen van de staatssecretaris meer dan tachtig procent van deze banen onder vast contract is gebracht en er een reëel uitzicht bestaat op structureel behoud van werkgelegenheid in de transitie naar een bredere bezorgmarkt”.

Ook voor de aanpalende pakkettenmarkt zal zo’n monopolie op de postmarkt negatieve implicaties hebben, meent Ledder. “Het nu al ongelijke speelveld in dat deel van de bredere bezorgmarkt zal alleen nog maar ongelijker worden”. Tenslotte wijst Ledder erop dat de beoogde consolidatie op ernstige mededingings­rechtelijke bezwaren stuit. “De oplossingsrichting van de VGP daarentegen wordt expliciet als toegestane variant genoemd in de Europese Postrichtlijn”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *