De wereld in 2050: DHL brengt de toekomst in beeld

De scenariostudie “Delivering Tomorrow: Logistics 2050” schetst vijf toekomstscenario’s en hun impact op de handel en industrie. De studie is gebaseerd op verwachtingen en projecties van 42 deskundigen met verschillende achtergronden. DHL CEO Frank Appel: “Alleen zij die nadenken over alternatieven kunnen degelijke strategieën beramen”. Met de toekomststudie, “Delivering Tomorrow: Logistics 2050”, biedt DHL een verregaande blik in de toekomst van handel, logistiek, industrie en samenleving. De studie beschrijft vijf verschillende scenario’s waarin het leven zich in het jaar 2050 voltrekt. Deze vijf visies op de toekomst zijn gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de meest bepalende factoren – met inbegrip van handel-en consumptiepatronen, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en klimaatverandering – en de invloed die zij kunnen hebben op het gedrag en de waarden van mensen in 2050.

Vijf toekomstscenario’s
De studie beschrijft vijf versies van het leven in 2050. Alle scenario’s hebben als gemeenschappelijk element de sterk gewijzigde rol van logistiek. In de meeste scenario’s neemt de vraag naar logistieke diensten sterk toe. Maar de specifieke eisen die aan logistieke dienstverleners worden gesteld en de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd variëren sterk per scenario.

watch?feature=player_detailpage&v=0rBbsRzZ_Q8
Logistiek.nl zet de scenario’s op een rijtje…

Scenario 1: De ongetemde economie – dreigende ineenstorting
De wereld wordt gekenmerkt door ongecontroleerd materialisme en massaconsumptie. Deze niet-duurzame manier van leven wordt in stand gehouden door de uitputting van hulpbronnen, een ontwikkeling die klimaatverandering aanwakkert en natuurrampen doet toenemen. In een wereld gekenmerkt door stormachtige groei, neemt de vraag naar transport en logistiek fors toe. Een wereldwijde supergrid van transportlijnen zorgt voor een snelle uitwisseling van goederen tussen verbruikscentra. Maar door de voortschrijdende klimaatverandering raken supply chains steeds meer verstoord; een ontwikkeling die logistieke bedrijven voor extra uitdagingen stelt.

Scenario 2: Mega-efficiency in megasteden
Megasteden komen op als machtscentra van de wereld. Ze zijn zowel de belangrijkste drijvende kracht als degene die profiteren van een paradigmaverschuiving in de richting van ‘groene’ groei. Om de uitdagingen van de uitbreiding van stedelijke structuren, zoals files en uitstoot te overwinnen, zijn megasteden kampioenen in samenwerking. Robotica heeft een revolutie teweeggebracht in de productie- en dienstensector. Er is sprake van een veranderd consumentengedrag: producten worden gehuurd in plaats van gekocht. Efficiënte verkeersconcepten lossen congestieproblemen op. Een wereldwijd supergrid met megatransporteurs, met vrachtwagens, schepen en vliegtuigen en ruimtevaarttransport, zorgt voor handelsverbindingen tussen de megasteden van de wereld. De logistieke sector houdt logistieke stromen en (nuts)voorzieningen in de stad in stand en houdt luchthavens, ziekenhuizen en winkelcentra draaiende.

Scenario 3: Leven op maat

Dit scenario beschrijft een wereld waarin individualisering en persoonlijke consumptie alomtegenwoordig zijn. Dankzij 3D-printers zijn consumenten in staat hun eigen producten te ontwerpen en te maken. Dit leidt tot een stijging van de regionale handelstromen, waarbij alleen grondstoffen en de data nog over de hele wereld gaan. Regionale productie en productie op maat gaan hand in hand met decentraal georganiseerde energiesystemen en infrastructuur. Locaal georganiseerde waardeketens leiden tot een sterk verminderde behoefte aan transport over lange afstanden van halffabrikaten en afgewerkte producten. De gehele fysieke waardeketen wordt door logistieke dienstverleners georganiseerd. Dat geldt ook voor de versleutelde datastromen die nodig zijn voor de overdracht van constructie- en ontwerpplannen voor 3D-printers. Door de sterk decentrale organisatie van de productie, worden regionale kwaliteiten en een goed last-mile-netwerk belangrijke succesfactoren in de logistiek.

Scenario 4: Verlammend protectionisme

Dit scenario beschrijft een wereld waarin onder druk van economische problemen, buitensporig nationalisme en protectionisme heersen; de globalisering is teruggedraaid. Technologische ontwikkeling blijft achter. Hoge energieprijzen en een dramatische vermindering van het aanbod leiden tot internationale conflicten over natuurlijke hulpbronnen. Gevolgen voor de logistieke sector zijn onder andere een daling van de wereldhandel en de daaruit voortvloeiende regionalisering van de supply chains. Overheden zien logistiek als een strategische industrie. Waar internationale betrekkingen zeer gespannen zijn, fungeren logistieke dienstverleners als tussenpersonen in de internationale handel.

Scenario 5: Wereldwijde Veerkracht – lokale aanpassing
Dit scenario beschrijft een wereld die dankzij goedkope, geautomatiseerde productie in eerste instantie gekenmerkt wordt door een hoog niveau van de consumptie. Maar de versnelde klimaatverandering leidt vaak tot rampen, die onze supply chains en productiesystemen verstoren. Er vindt een economische paradigmaverschuiving plaats waarbij een streven naar maximalisatie van efficiency plaats maakt voor een streven naar het verminderen van kwetsbaarheid en het opdoen van veerkracht. Dankzij deze radicale beweging in de richting van redundante productiesystemen en door een verschuiving van globale naar regionale supply chains, kan de wereldeconomie moeilijke omstandigheden beter het hoofd bieden. De veerkrachtige wereld in 2050, met geregionaliseerde handel, steunt op een logistieke sector voor wie veilige en zekere aanvoerlijnen topprioriteit zijn. Een back-up infrastructuur garandeert betrouwbaar transport in onstabiele en onzekere tijden. In plaats van complexe just-in-time-delivery processen, staan er dicht bij de fabrikant enorme magazijnen met noodzakelijke buffers.

Onder meer ontleend aan: Logistiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *